zdecyduj czego chcesz
Rozwój osobisty,  Strona główna

Zdecyduj czego chcesz

Zdecyduj czego chcesz. Zdaniem Jacka Canfielda jednym z podstawowych powodów, dlaczego większość ludzi nie osiąga sukcesów, jest to, że ci ludzie poprostu nie potrafią podjąć podstawowej decyzji. Nie potrafią zdecydować, czego tak naprawdę chcą.

„Trzeba wszystko uporządkować. Musisz się zdecydować czego chcesz się trzymać. Musisz wiedzieć co trwa, a co przeminęło. I czasami ustalić, czego nigdy nie było. I musisz sobie pewne rzeczy odpuścić.”

Zrób listę rzeczy zaczynających sie od „chcę”

Zadanie dla ciebie: Usiądź wygodnie, weź kartkę, długopis i zrób listę rzeczy i celów, do których dążysz. Zrób li­stę 30 rze­czy, któ­re chcesz zro­bić, 30 rze­czy, któ­re chcesz mieć i 30 rze­czy, któ­re chcesz, by cię okre­śla­ły, za­nim odej­dziesz z tego świa­ta.

Prze­ko­nasz się, że two­je pierw­sze pra­gnie­nia nie będą zbyt gór­no­lot­ne. Więk­szość lu­dzi z re­gu­ły myśli o czymś w ro­dza­ju: „Chcę Mer­ce­de­sa. Chcę duży dom nad oce­anem”. I tak da­lej. Jed­nak, pod ko­niec tego 15-mi­nu­to­we­go ćwi­cze­nia do gło­su za­czy­na do­cho­dzić two­je praw­dzi­we „ja”: „Chcę, żeby lu­dzie mnie ko­cha­li. Chcę wy­ra­żać sa­me­go sie­bie. Chcę mieć wpływ. Chcę czuć, że mam moc” – pra­gnie­nia, któ­re są praw­dzi­wym wy­ra­zem two­ich pod­sta­wo­wych war­to­ści. Zatem zdecyduj czego chcesz.

czego chcesz

Jak stąd, gdzie je­steś obec­nie, do­stać się tam, gdzie chciał­abyś się zna­leźć.

By ten cel osią­gnąć, mu­sisz wie­dzieć dwie rze­czy – gdzie je­steś i gdzie chcesz tra­fić. Two­ja wi­zja to szcze­gó­ło­wy opis miej­sca, w ja­kim chcesz się zna­leźć. Z de­ta­la­mi przed­sta­w, jak wy­glą­da to miej­sce i jak się w nim czu­jesz. By stwo­rzyć zrów­no­wa­żo­ne i uda­ne ży­cie, two­ja wi­zja po­win­na obej­mo­wać sie­dem na­stę­pu­ją­cych ob­sza­rów: pra­ca i ka­rie­ra za­wo­do­wa, fi­nan­se, re­kre­acja i czas wol­ny, zdro­wie i kon­dy­cja, re­la­cje, cele oso­bi­ste oraz wkład w szer­szą spo­łecz­ność. Przede wszyst­kim mu­sisz  wie­dzieć, gdzie to miej­sce się znaj­du­je lub czym ono jest. Bo gdy już do­wiesz się „co”, od­po­wiedź na py­ta­nie „jak” nie po­win­na spra­wić ci więk­szych trud­no­ści.

Twój Wewnętrzny, Globalny System Naprowadzania

Proces przechodzenia z miejsca, w którym jesteś obecnie, w miejsce, w którym chcesz być, przypomina posługiwanie się systemem nawigacyjnym GPS (Global Positioning System – globalny system naprowadzania) w najnowszym modelu samochodu. By GPS działał, musi wiedzieć, gdzie jesteś i gdzie chcesz się znaleźć. System odczytuje twoje obecne położenie, posługując się komputerem pokładowym, który odbiera wysyłane przez satelity sygnały, i oblicza twoją dokładną pozycję.

Gdy podasz swoje miejsce przeznaczenia, system nawigacyjny zaplanuje idealną trasę, która pozwoli ci tam dotrzeć. Wystarczy tylko, że będziesz trzymać się jego instrukcji.
Sukces w życiu działa na tej samej zasadzie. Musisz jedynie zdecydować, gdzie chcesz się znaleźć, szczegółowo określając swoją wizję, utrwalić i utwierdzić tę wizję za pomocą celów, afirmacji i wizualizacji, oraz zacząć posuwać się we właściwym kierunku. Gdy będziesz pokonywać kolejne etapy podróży, twój wewnętrzny system GPS będzie dawał ci kolejne wskazówki.
Innymi słowy, gdy już określisz i będziesz trzymać się swojej wizji, dokładne instrukcje pojawią się w trakcie wędrówki. Sprecyzuj, czego chcesz i stale się na tym koncentruj, a odpowiedź na pytanie „jak” pojawi się sama – czasem dopiero w momencie, gdy będziesz jej potrzebować i ani chwili wcześniej.

Zdecyduj czego chcesz

Czy wiesz czego chcesz? To pytanie czasem trudne, ale i decydujące. Często oznacza zmiany, a wiemy że ludzie mają tendencje do opierania się zmianom. Jednak warto sobie zadać to pytanie bo wtedy łatwiej na horyzoncie dostrzec punkt, do którego zapragniesz dotrzeć. Dobrym sposobem, aby to osiągnąć jest mieć wirtualnych przyjaciół i razem przejść przez tą drogę zmiany. Dlatego zapraszam cię – dołącz – do naszej grupy szkoleniowej. Będziemy razem zmieniać swoje podejście i sposób myślenia, będziemy również podejmować działanie,
aby zbudować życie, którego pragniesz.

Wizja, to kolejny bardzo ważny temat w aspekcie odnajdowania pomysłu na siebie. Poświęciłam jej osobny wpis. Jeśli chcesz być na bieżąco to zapraszam do śledzenia mojego bloga. A tymczasem powodzenia w określaniu czego tak naprawdę chcesz i we wdrażaniu zmian!

P.S Powyższy tekst został przygotowany na podstawie książki Jacka Canfielda „Zasady Canfielda” – polecam tą książkę.

10 komentarzy

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.